Program Call Center Marți-Duminică: 10.00 - 21.00
Logare
Înregistrare
Politica de Confidențialitate

Protecția Datelor cu Caracter Personal - Informare

Conform prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind Protecția Persoanelor fizice în ceea ce privește Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și libera circulație a acestor date precum și abrogarea Directivei 95/46/CE, vă punem la dispoziție acest document pentru a vă detalia când și de ce vă prelucrăm Datele cu Caracter Personal, cum le folosim, condițiile în care le putem divulga terților și cum le stocăm în condiții de siguranță.

Cât timp prelucram Datele Personale?

Datele Dumneavoastră Personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale, relație care începe din momentul în care lansați o comandă online sau telefonic, în acord și în limita scopului pentru care au fost colectate și, după finalizarea contractului, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, fără limitare, la dispozițiile arhivării.

Scopul prelucrării Datelor Personale

MDELIVERY GROUP LTD administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră în contextul vizitării site- ului și/sau achiziționării serviciilor de transport și / sau servicii poștale și de curierat.

Pentru desfășurarea activităților de vânzări de servicii de transport, servicii poștale și de curierat, pentru administrarea conturilor aferente clienților MDELIVERY GROUP LTD., acolo unde este cazul, pentru transmiterea informației și de soluționare a reclamațiilor, pentru desfășurarea activităților de cercetare și realizarea studiilor de piață sau de statistică, pot fi prelucrate următoarele Date cu Caracter Personal: nume, prenume, adresa, cod numeric personal, email, telefon, fax, adrese de colectare ale expedițiilor, adresele de livrare la destinație a expedierilor clienților, coduri poștale aferente acestor adrese.

Pentru realizarea activităților specifice obiectului său de activitate și pentru prestarea serviciilor decătre Societatea Comercială MDELIVERY GROUP LTD prin intermediul site-ului, pot fi prelucrate următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa, telefon, e-mail, data și locul nașterii, sexul, semnătura, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului site-ului (locația acestuia, adresa IP, tipul de hardware, informații în legătură cu intervalul orar precum și data la care a fost folosit site-ul), informații care rezultă din Politica de utilizare a cookie-urilor.

Datele cu Caracter Personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitate și în concordanţă cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul Protecției Datelor cu privire la acestea. Furnizarea datelor cu Caracter Personal este necesară pentru ca societatea comercială MDELIVERY GROUP LTD să realizeze activitățile listate conform celor de mai sus. Un refuz din partea dumneavoastră de a ne furniza aceste date ar putea atrage imposibilitatea din partea MDELIVERY GROUP LTD de a furniza respectivele servicii, informații, de a răspunde solicitărilor dumneavoastră sau de a realiza orice alte activități din cele listate mai sus.

Cui punem la dispoziție Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal?

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, MDELIVERY GROUP LTD poate dezvălui Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal următoarelor categorii de destinatari:

– partenerilor contractuali ai MDELIVERY GROUP LTD (cum este cazul companiilor cu care MDELIVERY GROUP LTD se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare)

– furnizori de servicii (de marketing, servicii de plată / bancare sau alte servicii), inclusiv entități care asistă MDELIVERY GROUP LTD în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Poliție, Instanțe Judecătorești și altor organe ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din același grup sau domeniu de activitate cu MDELIVERY GROUP LTD precum și dumneavoastră ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dumneavoastră de acces.

Datele înregistrate de MDELIVERY GROUP LTD nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii serviciilor oferite dumneavoastră de către MDELIVERY GROUP LTD

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Pe lângă drepturile existente, de la data aplicării Regulamentului beneficiați de drepturi adiționale.

În continuare găsiți lista completă a drepturilor pe care le aveți:

Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a Datelor Dumneavoastră Personale;

Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;

Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevazute de lege;

Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevazute de lege;

Dreptul de opoziție – puteți să va opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;

Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;

Dreptul de retragere a Consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe Consimțământul Dumneavoastră, vi-l puteți retrage oricând. Retragerea Consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, va puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.